• Regulamin Gwarancyjny

Regulamin gwarancyjny pojazdów elektrycznych

 

W celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail

Najpierw postaramy się rozwiązać problem zdalnie lub skierujemy urządzenie do naprawy. Przed skorzystaniem z pomocy prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

 

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych w naszym sklepie i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.Warunki gwarancji:

Gwarancja na niniejszy produkt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu, z tym zastrzeżeniem, że gwarancja na baterię znajdującą się w produkcie wynosi

6 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest zachowanie dowodu zakupu.

Gwarancji udziela producent marki

W niniejszym regulaminie zwana jest również Gwarantem.

Wszystkie reklamacje odnośnie funkcjonowania produktu w normalnych warunkach pracy będą rozpatrywane przez serwis gwarancyjny. Po zbadaniu usterki podejmie on decyzję o naprawie lub wymianie produktu.

 

  1. Niniejsza gwarancja traci ważność w następujących przypadkach

(klient wciąż zachowuje prawo do płatnego serwisu):

* brak znaków towarowych (jeżeli są)

* naruszenie plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład

* demontaż, nieautoryzowana naprawa lub czynności serwisowe.

* numery seryjne urządzenia zostały usunięte lub zmienione (jeżeli są)

* awaria lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika, nieprawidłowe użytkowanie lub użytkowanie niezgodnie z jego przeznaczeniem (użytkowanie w zbyt wilgotnych lub zbyt mokrych warunkach, niestabilne napięcie, zbyt wysokie napięcie, itp.)

* wszystkie uszkodzenia wynikające z wypadków/upadków, nieprawidłowego

użytkowania, niewłaściwego podłączenia, nieumiejętnego obchodzenia się z produktem, stosowania siły, czynników zewnętrznych

  1. działanie środków chemicznych, przepięcia etc.

* uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi skutki

* naturalna degradacja i zużycie sprzętu (naturalne zużycie obudowy, zużycie i starzenie)

* uszkodzenia spowodowane przez siły natury (np. ogień, powódź, trzęsienia ziemi i inne katastrofy)

* wady lub nieprawidłowe podłączenie/działanie urządzenia, spowodowane ingerencją użytkownika w niedozwolony sposób w urządzenie, nie zgodne z instrukcją.

 

Gwarancja nie obejmuje zarysowań lub przebarwień. Ponadto, gwarancja wygasa w całości z powodu szkód spowodowanych przez: niewłaściwe/niedbałe obchodzenie się z produktem, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, użycie niezgodnie z przeznaczeniem, naprawy/zmiany lub konserwację, które nie były wykonywane przez autoryzowany serwis, uszkodzone wyposażenie, niewłaściwe akcesoria, nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwy montaż, nieprawidłową instalację oprogramowania, niewłaściwe przechowywanie (w skrajnych temperaturach lub wilgotności), dostanie się wody, piasku, kurzu itp. do produktu, siły wyższe, takie jak błyskawica/przepięcia/ogień.

 

  1. Warunki serwisowania:

* naprawy w ramach bezpłatnego serwisu gwarancyjnego będą respektowane jedynie na podstawie prawidłowo wypełnionej

karty gwarancyjnej lub na podstawie dowodu zakupu (oba dokumenty powinny zawierać datę zakupu, model produktu oraz

nazwę sprzedawcy)

* serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, gdy dane zawarte w dokumentach, o których była mowa powyżej będą nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne, zamazane, usunięte, zdarte itp.

* naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczając 30 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia na serwis. Termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności importu części zamiennych

* Gwarant będący również serwisem zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych podzespołów produktów, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony.

Wszystkie wymieniane części i produkty stają się własnością serwisu, nie podlegają zwrotowi

* gwarancja obejmuje tylko komponenty/ podzespoły elektryczne - nie obejmuje obudowy i jej elementów, elementów eksploatacyjnych: opony, amortyzatory (chyba że wada jest ujawniona przy zakupie) instrukcji, opakowania i innych akcesoriów

 

  1. Materiały eksploatacyjne (w tym baterie):

Zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, np. baterii), na mocy niniejszej gwarancji Gwarant zapewnia, iż bateria w produkcie jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych (na dzień pierwotnego zakupu) oraz pozostanie w takim stanie przez okres 6 miesięcy. Zużycie baterii zmniejsza jej pojemność wraz z czasem oraz ilością cyklów ładowania. Jest to zjawisko normalne i nie może być podstawą do reklamacji. Baterie nie mogą być całkowicie rozładowywane. Zalecane jest ładowanie baterii przed jej pełnym rozładowaniem. Umożliwi to zwiększenie wydajności baterii.

Ważne: Nawet całkowicie naładowane baterie są rozładowywane, jeżeli hulajnoga nie jest używana przez dłuższy czas. Naładowane baterie ulegają rozładowaniu zazwyczaj po 90-120 dniach. Baterie, które są naładowane częściowo, są szybciej rozładowywane. Ładowanie baterii przed ich całkowitym rozładowaniem zapobiegnie uszkodzeniu ogniw baterii i przedwczesnym jej zużyciu!

 

  1. Pozostałe warunki:

W przypadku usterek okresowych, losowych czy trudnych do wykrycia, Gwarant może zażądać dokumentacji ukazującej usterki w formie zdjęć, wydruków czy też filmów. W przypadkach wymienionych poniżej naliczona będzie opłata diagnostyczna lub/i koszty usługi door to door:

* jeśli wskutek ekspertyzy produktu dokonanej przez serwis okaże się, iż użytkownikowi nie przysługuje (niezależnie od przyczyny) prawo do naprawy gwarancyjnej

* produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnego uszkodzenia sprzętu. Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarant zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszej karty gwarancyjnej.

 

WAŻNE! Podczas dostarczania do sprzedawcy/serwisu, uszkodzony produkt musi zostać dobrze zapakowany/zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami podczas transportu. Sprzedawca lub serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w trakcie przesyłki do sprzedawcy/serwisu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu. Sprzedawca lub serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia podczas przesyłki do sprzedawcy/serwisu.